מדיניות פרטיות

מסמך זה מתאר את מדיניות הפרטיות באתר האינטרנט שבכתובת
www.touch-ins.co.il              

 (להלן: "האתר") והינו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בו.

ככל שאינך מסכים לאחד מהתנאים המפורטים במדיניות הפרטיות כמפורט להלן אנא הפסק את השימוש באתר באופן המיידי

לצורך הנוחות, האמור במדיניות הפרטיות מנוסח בלשון יחיד ובלשון זכר אולם כל האמור במדיניות הפרטיות מתייחס לכל המינים, ביחיד או ברבים ולהפך.

 1. הרישום והשימוש באתר כרוך במסירת פרטים ומידע אישי, אשר ישמשו אותנו ויועברו לחברות הביטוח על מנת שנוכל להציע לך הצעות לרכישת מוצרי ביטוח ו/או שירותים נלווים בענפי הביטוח השונים ובנוסף, על מנת שנוכל לאפשר לך לבצע פעולות בשירות עצמי, כגון רכישת פוליסות ביטוח ושירותים נלווים.

 

 1. לתשומת ליבך, מסירת הפרטים והמידע האישי שלך תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד הואיל ואינך חייב על פי חוק למסור לנו את המידע – אולם מסירת מידע חלקי ו/או שגוי או אי מסירת המידע כלל, עלולה למנוע ממך את האפשרות לעשות שימוש בחלק משירותי האתר ובנוסף עלולה לפגוע באיכות השירות שאנו נהיה מסוגלים לתת לך ו/או למנוע את האפשרות שלנו לספק לך את השירות.

 

 1. בעשותך שימוש באתר האינטרנט ובמסירת הפרטים והמידע האישי על ידך, הנך נותן לנו את הסכמתך ומאפשר לנו לאסוף ולשמור את המידע האישי שלך כפי שהתקבל אצלנו ממך ו/או מכל גורם אחר שלו נתת הרשאה למסור לנו את המידע ולשמור אותו במאגרי המידע של החברה.

 

 1. הנך נותן את הסכמתך לאפשר לנו לעשות שימוש במידע ולשלוח לך, מעת לעת, הצעות למתן שירותים, הטבות שונות, מבצעים ובנוסף לעשות שימוש במידע כאמור,  אל מול חברות ביטוח, נותני אשראי, מסלקה פנסיונית, מאגר סטטיסטי של חברות הביטוח וכל גוף המשמש אותנו לצורך מתן השירותים.

 

 1. למען הסר ספק יודגש כי, אינך חייב לתת את הסכמתך למסירה ו/או איסוף ו/או השימוש במידע האישי שלך אולם בכל שימוש שתעשה באתר האינטרנט שלנו אתה מסכים מרצונך למתן מלוא המידע, לשימוש בו ולהעברתו כמפורט במדיניות הפרטיות זו.

 

 1. הנך מאשר לנו לעשות שימוש בפרטי כרטיס האשראי ובפרטי תעודת הזהות שתמסור לנו לצורך פניה לחברת כרטיסי האשראי על מנת שיעלה בידנו לסלוק ולחייב את חשבונך בגין השירותים והביטוחים שיוזמנו וירכשו על ידך.

 

 1. הנך מאשר כי אתה מסכים לקבל מאיתנו דברי פרסומת כהגדרת בסע' 30 א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב -1982 [להלן: "חוק התקשורת"] וכן כי הנך מסכים לקבל מאיתנו דיוור ישיר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 [להלן: "חוק הגנת הפרטיות"]. 

 

 1. כחלק מהתפעול השוטף של אתר האינטרנט של אודי גן סוכנות לביטוח (2000) בע"מ אנו עושים שימוש ב"עוגיות" (Cookies) על מנת שיעלה בידנו לאמת פרטים, לבצע התאמות להעדפות משתמשים ולאסוף מידע סטטיסטי הדרוש לנו להפעלתו ולשדרוגו של האתר. 

 

הנך רשאי כמובן להגדיר בדפדפן שלך לסרב לאפשר לנו להשתמש בעוגיות או לנקות את העוגיות מהדפדפן בכל עת, אולם אין אנו יכולים להבטיח לך כי פעולות אלה יאפשרו גלישה תקינה באתר ואנו נהיה רשאים לחסום ו/או לא לאפשר מתן שירות במקרים בהם נעשו פעולות כאמור.

עיון במידע האישי, עדכונו או מחיקתו

 1. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תהיה רשאי בכל עת, לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של אודי גן סוכנות לביטוח (2000) בע"מ. ככל שמצאת כי המידע שמצוי אצלנו איננו מלא ו/או שלם ו/או ברור או מעודכן, תוך לפנות אלינו באמצעות הדוא"ל או באמצעות האזור האישי שלך ואנו נפעל בהתאם להוראות הדין.

 

 1. לתשומת ליבך, מחיקת המידע האישי אודותיך ממאגרי המידע של אודי גן סוכנות לביטוח (2000) בע"מעלולה לגרום לכך שלא נוכל לספק לך את השירותים, שכאמור מצריכים את פרטייך האישיים והמידע האישי אודותיך על מנת לקבל עבורך הצעות לרכישת מוצרי ביטוח שונים מחברות הביטוח . 

 

 1. אנו נעשה את כל המאמצים על מנת לאבטח את המידע האישי שיימסר לנו על ידך באתר האינטרנט של  אודי גן סוכנות לביטוח (2000) בע"מ ולנהוג בהתאם למקובל באתרים מסוג זה אולם,  מאחר ומדובר בסביבה אינטרנטית המאפשרת ביצוע פעולות באופן מקוון, עלולים אתרים מסוג זה לשמש מטרה לחדירות ומשכך וחרף מאמצנו לאבטח את כל המידע,   אודי גן סוכנות לביטוח (2000) בע"מו/או הסוכנות אינן מתחייבות ואינן ערבות שכל המידע המצוי באתר לא ייפרץ ו/או יגיע לידי צד ג' שאינו מורשה לכך. 

 

 1. בהתאם לאמור לעיל, הנך מאשר כי כל עוד תנקוט אודי גן סוכנות לביטוח (2000) בע"מ ו/או הסוכנות בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע אזי היא לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך (ככל שיגרם) כתוצאה מפריצה למסד הנתונים שלה ו/או לאתר האינטרנט שלה ו/או למחשביה. 

 

 1. בנוסף אודי גן סוכנות לביטוח (2000) בע"מו/או הסוכנות לא יישאו באחריות בגין נזק ו/או הפסד או אובדן העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה ממתן השירותים ו/או הפסקתם או כתוצאה מכל שיבוש, פגם, השבתה, מחיקה, ו/או מתקלות שאינם בשליטתה או תקלות שנגרמו כתוצאה מהתנהלות בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם. 

 

 1. לתשומת ליבך, השימוש באתר ו/או בתכנים שהועלו לאתר הינם באחריותך בלבד ואנו ממליצים כי בטרם לכל שימוש או כניסה לאתר, תדאג לוודא כי על מחשבך מותקנים תוכנות הגנה מפני וירוסים ותוכנות אבטחת מידע מספיקות היות ואנו לא נהיה אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש ברשת האינטרנט ומהכניסה או השימוש באתר.

 

 1. כל מקרה של סכסוך משפטי בכל דבר ועניין הקשור לשימוש באתר האינטרנט ו/או בתנאי השימוש בו יחול הדין הישראלי בלבד והסמכות המקומית תהיה מסורה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב יפו בלבד. 

 

 1. דרכי ההתקשרות עם אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מ:  אנו עומדים לרשותכם בימים א' – ה' בין השעות 8:00 ועד 17:00 ובימי ו' וערבי חג בין השעות 8:00 – 12:30 בטלפון: 03-6181111פקס: 03-5705790 בדוא"ל:  [email protected]

 

 1. או בדואר : אודי גן סוכנות לביטוח (2000) בע"מ מקבוצת אודי דגן סוכנות לביטוח (2000) בע"מ, ח"פ: 512978412  כתובת: רח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1, רמת גן, מיקוד: 5257334